Yaz Okulu

Başka bir üniversitede yaz okulu dersi alacak öğrenciler, yaz okulu kaydı yaptıracağı üniversiteden ders adı, içeriği ve AKTS’ sini içeren ders döküm çizelgesi almalıdır. Ders döküm çizelgesini ve yaz okulunda başka bir üniversiteden ders almak istediğini belirten bir dilekçeyi bölüm başkanlığına teslim etmelidir. Bölüm kurulu toplanarak derslerin AKTS ve içerik uyumu yönünde denklik onayına ilişkin karar alınır ve öğrenciye bildirilir. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere ders alabilir. Eğer Karatekin Üniversitesi yaz okulunda aynı ders açılmış ise veya ders içerik ve AKTS uyumsuzluğu var ise, bölüm kurul kararı olumsuz olacaktır. Denklik onayı olan öğrenciler karşı üniversitede yaz okulunu tamamlayıp derslerini başarılı bir şekilde geçtikten sonra, bunu kanıtlayan belgeleri bölüm başkanlığına teslim etmelidir. Bölüm kurulu kararı ile karşı üniversitenin not sistemindeki notlar Karatekin Üniversitesi’ nin not sistemi ile dönüştürülerek, öğrencinin başarılı olduğu dersler belirlenir ve sisteme girilir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. Dilekçede öğrencinin ıslak imzası olmalıdır. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU GENEL ESASLARI

Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

  1. a) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlamak ve daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak.
  2. b) Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini artırmak.
  3. c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere Üniversitedeki dersleri izleme imkânı vermek.

Yaz döneminin açılması

MADDE 6 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretimi; Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi en az otuz beş iş günüdür. Kayıt ve yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Derslerin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, ilgili akademik birim kurullarınca belirlenir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması yaz dönemine ertelenemez.

Yaz döneminde ders alma

MADDE 9 – (1) Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere ders alabilir.

(2) Yaz döneminde alınan ve devam şartı yerine getirilen ders güz/bahar yarıyılı içinde tekrar alınması durumunda devam etme zorunluluğu yoktur.

Derslere kayıt

MADDE 10 – (1) Yaz döneminde açılması planlanan dersler bahar yarıyılının son ayı içinde öğrencilere duyurulur ve yaz döneminde açılan derslere kayıt işlemi akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Yaz dönemi için ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.

Öğrenci sayısı

MADDE 11 – (1) Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir.

Öğretim ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz dönemi öğretim ücreti, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 13 – (1) Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, derslere devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz dönemi sonu sınavına giremez.

(3) Öğrencinin yaz döneminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz dönemi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

Başka bir fakülte/yüksekokul veya üniversiteden ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik biriminde ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin diğer akademik birimlerinden, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.

(2) Yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin aldıkları derse ilişkin başarı notları, ilgili akademik birim onayından sonra kayıtlara geçirilir.